Disclaimer en Privacy Statement

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Motiv streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze website, noch voor schade die ontstaat uit het gebruik van informatie beschikbaargesteld op, of via onze website.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kunt u evenwel persoonlijke of klantspecifieke informatie aanvragen. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Motiv geeft u daarbij de volgende garanties:

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend;
  • Motiv treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens;
  • De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Motiv beschikt dan ook over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Motiv.